Terms and Conditions...
โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ มีความหมายว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้เว็บไซต์ ถ้าหากว่าคุณเลือกจะไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือไม่ใช้ใช้เว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ที่คุณตกลง
เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย SHARP ซึ่งคุณไม่สามารถทำซ้ำ เผยแพร่ อัพโหลด โพสต์ ส่งหรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SHARP อย่างไรก็ตามคุณสามารถดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น กราฟิกและภาพในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และไม่สามารถทำซ้ำหรือจัดสรรในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องของพวกเขา การปรับเปลี่ยนใด ๆ หรือการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของตามลำดับ
เว็บไซต์นี้ได้รับการเรียบเรียงอย่างถูกต้องโดย SHARP เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลที่พึงจะมี
ส่วนประกอบต่างๆในเว็บไซต์นี้ ปรากฏให้เห็นตามสมควร โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามข้ออนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเรื่องของความพึงพอใจในคุณภาพ การขายและความเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจง ความถูกต้องและน่าเชื่อถือในเว็บไซต์นี้หรือผลของการใช้งาน
ภายใต้ข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจะครอบคลุมถึงความประมาท Sharp อาจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ แม้ว่า SHARP หรือตัวแทนที่ได้อนุญาต จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว SHARP อาจไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของตัวเอง ซึ่งรวมถึงการรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ต่อความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากเนื้อหาเหล่านี้ รวมไปถึงหนี้สิน (ถ้ามี) ทั้งนี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นซึ่งถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เราอาจไม่รับประกันความถูกต้องตรงเวลา, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงไว้
SHARP อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ใด ๆ ณ เวลาใด ๆ ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า SHARP อาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ให้กับทุกคนได้ตลอดเวลา
กรณีที่คุณได้มีการตอบสนองต่อการเผยแพร่เนื้อหาของทาง Sharp ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาเอกสารของทาง SHARP ดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับและจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว และอาจทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด การสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับนั้น ทาง Sharp อาจทำซ้ำ เผยแพร่หรือใช้งานไปในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งรวมถึง ความคิด แนวคิด เทคนิค หรือข้อมูลความรู้ที่เปิดเผยในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งการพัฒนาการผลิตและ / หรือการตลาดของสินค้าและ / หรือบริการ
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดูแลจากทาง SHARP โดยตรง ในทำนองเดียวกันเว็บไซต์อื่นๆ ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์นี้ ซึ่งทาง SHARP จะไม่ได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานเท่านั้น การเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น อาจมีความเสี่ยงของคุณเองจากบุคคลที่สามที่มีความประสงค์ที่จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งทาง SHARP อาจปฏิเสธการอนุญาตการเข้าถึงกับเว็บไซต์ดังกล่าว
กฎหมายที่ใช้บังคับสภาพการใช้งานของเว็บไซต์เป็นกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และศาลสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีอำนาจพิเศษในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ สงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย © 2008 SHARP